REGISTRACE UŽIVATELE

Registrace je nutná, pokud chcete hlasovat do našich soutěží. Umožní nám zajištění čestného losování, následné předání výher a poslouží nám ke statistickým účelům. Před vlastní registrací musíte potvrdit svůj souhlas s následujícími všeobecnými podmínkami využívání služeb serveru.

Všeobecné podmínky

I. Definice

 1. Portál Soutez.cz (dále jen Soutez.cz) - veřejný webový server umožňující jednak zveřejnění jednotlivých soutěží jejich pořadatelům a jednak možnost zaregistrovaným uživatelům účast v těchto soutěžích.
 2. Internetovými soutěžemi se rozumí vědomostní soutěže nebo soutěžní ankety uveřejněné na Soutez.cz pořádaných pořadatelem nebo provozovatelem, jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní nebo anketní otázku do systému Soutez.cz
 3. Každá soutěž se dále řídí též pravidly obsaženými v popisu soutěže uveřejněném na Soutez.cz v rámci popisu soutěže. Jsou-li pravidla obsažená v popisu soutěže v rozporu s těmito pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v popisu soutěže.
 4. Uživatel soutěže (dále jen uživatel nebo soutěžící) - osoba, která má alespoň přechodné bydliště v ČR a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.
 5. Pořadatel soutěže (dále jen pořadatel) - právnická nebo fyzická osoba, která si u provozovatele zadá zveřejnění soutěže. Pořadatelem může být i provozovatel.
 6. Provozovatel Soutez.cz (dále jen provozovatel) - společnost Asappka s.r.o. IČO: 05108616, Sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Spisová značka: C 258448 vedená u Městského soudu v Praze, Kontakt: info@asappka.cz, +420 776 31 85 31
 7. Výherce soutěže (dále jen výherce) - uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázky v soutěži a byl vybrán, vylosován či jinak určen dle podmínek dané soutěže.  
 8. Pro účast v soutěžích není potřebaprvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci.
 9. Provozovatel nenese zodpovědnost za legálnost soutěží pořádaných mimo portál Soutez.cz , která jsou zde prezentovány formou odkazů nebo bannerů směřujících  na jiné weby.
 10. Účast v soutěžích je dobrovolná.

II. Obecná pravidla

 1. Soutěží na Soutez.cz se mohou účastnit všichni zaregistrovaní uživatelé serveru kteří souhlasí s těmito pravidly, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele a jejich rodinných příslušníků.
 2. Provoz serveru, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito pravidly.

III. Registrace

 1. Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní uživatelé. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto data na stránce změna registrace, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala.
 2. Pokud se bude chtít uživatel účastnit soutěží nebo soutěžních anket vyžadujících podrobnější osobní data musí doplnit svou stávající registraci o podrobnější osobní údaje.
 3. Uživatelé se mohou registrovat prostřednictvím přihlašovacích údajů do svého profilu na Facebooku.
 4. Každý uživatel serveru může být na Soutez.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.
 5. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovémuto uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna na stránkách Soutez.cz ve formátu "Jméno - Příjmení - Město" a dále může být jejich jméno, adresa nebo emailová adresa předána pořadateli soutěže pro zaslání výhry.
 3. Data získaná od uživatele slouží jako základ pro generovaní výsledných statistických zpráv a jako kontaktní údaje pro zasílání výher nebo "dárků za účast v soutěži", kterými mohou být slevy na různé zboží apod.
 4. E-maily s oznámením o nových soutěžích nebo o výhrách mohou mimo toto oznámení obsahovat i reklamní sdělení či obrázek, banner nebo video.
 5. Uživatel může kdykoliv zrušit svou registraci po přihlášení k serveru pomocí svého uživatelského jména a hesla, které zadá v průběhu registrace. Po zrušení registrace jsou veškerá data uživatele zanonymizována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V. Účást v soutěžích

 1. U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, název pořadatele, způsob výběru výherců, či další dodatečné podmínky. V průběhu trvání soutěže se jí mohou uživatelé zúčastnit zodpovězením soutěžních otázek nebo podle dalších zveřejněných podmínek .
 2. Výhercem soutěže se stane účastník, který splnil podmínky uvedené u této konkrétní soutěže (správné odpovědi, pořadí soutěžícího, hlasování poroty, losování, atp)
 3. Výherci jsou v závislosti na nastavení osobních preferencí informováni o své výhře prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 4. Některé soutěže můžou mít doplňující nebo omezující požadavky na výherce. Jedná se například o výhry tabákových či alkoholických výrobků, zapůjčení automobilu atp. Výherce, který nesplňuje všeobecné právní požadavky k získání takové výhry, může výhru převést písemným, notářsky ověřeným prohlášením na jinou osobu která tyto požadavky splňuje, nebo za něj může výhru převzít jeho zákonný zástupce.
 5. Výhry jsou zasílány pouze v rámci území České Republiky a to na adresy výherců uvedených při registraci nejpozději do 1 měsíce od data slosování, přičemž u některých výher může být účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle provozovatele. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 6. Pokud není pořadatelem soutěže přímo provozovatel, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany pořadatele soutěže.
 7. Pořadatel nebo provozovatel neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou, ani za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.
 8. Výhry jsou právně nevymahatelné.

VI. Kreditní systém

 1. Každá soutěž mimo neplacené odkazy na soutěže realizované mimo Soutez.cz  je ohodnocena určitým počtem kreditů, které se při správném zodpovězení soutěžních otázek po skončení soutěže přičtou na účet uživatele.
 2. Kredity se přičtou uživateli pouze při správném zodpovězení soutěžní otázky následný den po ukončení soutěže.
 3. Kredity je možno sbírat po dobu kalendářního roku. Účastníci s největším počtem kreditů k 31. 12. pak získají ceny předem vyhlášené  provozovatelem.
 4. Provozovatel může určit i kratší dobu (nejčastěji měsíc) po jejímž uplynutí získá cenu určenou provozovatelem ten soutěžící, který má nejvíce kreditů.
 5. Pokud má počet kreditů rozhodujících o výhrách v kreditním systému  více uživatelů rozhodne mezi nimi o pořadí 1)větší počet soutěží, kterých se tito uživatelé v hodnoceném období zúčastnili 2) větší počet správně zodpovězených soutěží nebo jiný způsob realizovaný provozovatelem.

VII. Záruky provozovatele

 1. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.
 2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru Soutez.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru Soutez.cz.
 3. Tato pravidla jsou platná ode dne 7.4.2015